content top

Praca dyplomowa na zakończenie studiów

Praca dyplomowa na zakończenie studiów
Autor: Marcin Kwiatkowski Każdy student na zakończenie studiów licencjackich i magisterskich jest zobowiązany do napisania pracy dyplomowej, która potwierdza jego wiedzę i umiejętności z określonej dziedziny. Jednak poprawne przygotowanie pracy to nie tylko wiedza merytoryczna, ale też znajomość zasad redagowania. Czym jest praca dyplomowa? Praca dyplomowa jest potwierdzeniem ukończenia przez studenta szkoły wyższej i uzyskania przez niego tytułu zawodowego w zakresie dziedziny, którą studiował. Jest to pisemne opracowanie o charakterze teoretycznym lub badawczym, o objętości kilkudziesięciu, a czasami nawet kilkuset stron, w zależności od stopnia kończonych studiów. W związku z tym, praca może być pisana na zakończenie: studiów licencjackich I stopnia (tytuł licencjata), studiów inżynierskich I stopnia (tytuł inżyniera), studiów magisterskich II stopnia (tytuł zawodowy magistra), studiów doktoranckich III stopnia (stopień naukowy doktora). Aby uzyskać określony tytuł bądź stopień, wymagane jest zredagowanie pracy na określony temat, a następnie jej pozytywna obrona przed komisją, w której skład wchodzą między innymi promotor i recenzenci. Jak wybrać temat? Temat pracy dyplomowej musi wskazywać na zagadnienie, które w pracy zostało omówione. Wyboru dokonuje student samodzielnie bądź po konsultacjach z promotorem, który udziela pomocy seminarzyście na każdym etapie redagowania pracy, aż do momentu jej złożenia. Zagadnienie, a tym samym temat student zawsze wybiera zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Może się jednak zdarzyć, że uzyskanie materiałów potrzebnych do przygotowania pracy na wybrany temat będzie problematyczne. Dlatego zawsze przed podjęciem ostatecznej decyzji student powinien skonsultować się z promotorem lub pracownikiem naukowym posiadającym wiedzę w danej dziedzinie. Powoli to na doprecyzowanie tematu i sformułowanie go w taki sposób, aby możliwe było pełne przeanalizowanie i opracowanie wybranego zagadnienia. Jak napisać pracę dyplomową? Aby prawidłowo napisać i przygotować pracę dyplomową, konieczna jest zarówno wiedza merytoryczna z zakresu wybranej tematyki, jak i wiedza dotycząca zasad redakcyjnych. Student przede wszystkim musi pamiętać o zgodności treści pracy z tytułem, a także o: prawidłowym wnioskowaniu (na podstawie analizy lub badań), wyborze odpowiednich źródeł, prawidłowej konstrukcji (wstęp, rozdziały, podrozdziały, aneksy, bibliografia, zakończenie), poprawności językowej, wymogach edytorskich. Źródło informacji: http://www.pisanie-prac.org.pl/ Licencjonowane artykuły dostarcza...

Poprawne formatowanie pracy magisterskiej...

Autor: Robert Wąsik Każda uczelnia, a nawet poszczególne Instytuty i Zakłady, wprowadzają własne wymogi dotyczące prac magisterskich. Są jednak pewne reguły, które powinny zostać zastosowane nie z musu, ale po prostu dlatego, że taka jest norma formatowania. 1. Spójniki na końcu wiersza. Ich usuwanie nie jest obowiązkowe. Było takie, kiedy obowiązującym formatowaniem był „maszynopis znormalizowany”, a więc typografia czcionek jednakowej szerokości. W przypadku równanych do lewej prac magisterskich usunięcie spójników z końca linii jest jedynie wyrazem znajomości tej zasady. 2. Wyrównanie do lewej. Choć wiele osób uznaje za bardziej eleganckie wyrównanie obustronne, czyli tak zwane justowanie, poprawnym formatem jest równanie tekstu do lewej krawędzi. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale poza wątpliwymi walorami estetycznymi, justowanie ma jeszcze jedną wadę: utrudnia czytanie. Nierówny prawy brzeg tekstu jest podświadomie uznawany przez nasz mózg za drogowskazy. Dzięki zaniechaniu justowania czytelnik nie gubi linii. 3. Odstęp między wierszami. Standardowa interlinia jest najpowszechniej stosowanym formatem. Raczej nie powinno się zwiększać jej wartości, a już stanowczo źle wygląda interlinia o wartości 1,5. Sprawia wrażenie zastosowanej nie z dbałości o czytelność, ale raczej z chęci rozciągnięcia pracy. Niestety, w wielu Zakłądach taka niechlujna interlinia jest wymagana. 4. Czcionka szeryfowa. Czcionki szeryfowe (gotyki), takie jak Times, są czytelniejsze w tekście drukowanym niż czcionki bezszeryfowe (antykwy), np. Arial. Te ostatnie doskonale sprawdzają się przy mniejszych partiach tekstu, np. w prezentacjach multimedialnych. Ważne jest zachowanie konsekwencji i niestosowanie nigdy więcej niż 3 czcionek w pracy. Jeśli chcemy coś wyróżniać, należy zastosować pogrubienia, kursywy lub podkreślenia, a nade wszystko listy wypunktowane i numerowane lub tabele, w zależności od potrzeb. 5. Wyrównanie grafik. Grafiki należy wyrównywać do lewego brzegu pracy, a jeśli zajmują więcej niż połowę dostępnej szerokości kolumny, nie umieszczać obok nich tekstu innego niż opisy lub podpisy. W ten sposób efektywniej wykorzystuje się przestrzeń i zapobiega gubieniu linii przez czytającego, nie wspominając już o tym, że znacznie lepiej wygląda taka praca, jeśli chodzi o estetykę. Zasad, którym warto się przyjrzeć, jest zawsze więcej, jednak te pięć jest najważniejszych, dotyczy spraw, które najczęściej są problematyczne. Warto też nauczyć się sprytnie formatować tekst, ale to już temat na zupełnie inny artykuł. Formatowanie prac, prezentacje magisterskie i tłumaczenie abstractów. Licencjonowane artykuły dostarcza...

Rozdziały pracy dyplomowej

Autor: pablos87 Kiedy mamy już wybrany temat, możemy zabrać się do pisania naszej pracy licencjackiej czy magisterskiej. Zaczynamy rzecz jasna od strony tytułowej, następnie umieszczamy spis treści i wstęp. Później należy skupić się na kolejnych rozdziałach naszego dzieła. Każdy rozdział należy rozpoczynać od nowej strony. W naszej pracy powinniśmy umieścić kolejno rozdziały, które będą zawierały: 1. Teorię (przedstawiamy tu teoretyczne zagadnienia, terminy związane z tematem pracy, rozdział tworzy się na bazie zebranej literatury. Uwaga! Nie przepisujemy tekstów z zebranej literatury, tylko tworzymy opis zagadnień na jej podstawie, po czym należy odwołać się do źródłowych przypisów wskazujących autora oraz tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania, stronę. W przypadku korzystania z artykułów zamieszczonych w czasopismach, należy podać nazwisko autora artykułu, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, numer, wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz stronę. W wypadku korzystania z internetu, podać należy dokładny adres strony oraz datę wejścia na daną stronę). 2. Metodologię. 3. Analizę badań (ten rozdział można zacząć od przedstawiania metryczki badanych za pomocą wykresów, a więc pokazać, jaki był podział respondentów ze względu na wiek, płeć, wykształcenie itp. Następnie przedstawiamy odpowiedzi na pytania udzielone nam przez badanych w ankiecie czy wywiadzie. Odpowiedzi te prezentujemy w postaci wykresów. Przed każdym wykresem musi znajdować sie jedno- lub dwu-zdaniowe wprowadzenie do wykresu np. „Dla rozwiązania problemu badawczego istotna jest analiza stosunków panujących między pracownikami. Prezentuje to wykres 15”. Po tym umieszczamy nazwę wykresu np. „Wykres 15. Stosunki między pracownikami”. Następnie wstawiamy wykres wraz z opisem danych zawartych w nim. Pod wykresem należy określić źródło, z którego wykres pochodzi, np. „źródło: badania własne”. Następnie należy w kilku zdaniach opisać, co wykres prezentował i dokonać analizy wykresu). 4. Podsumowanie wyników badań (to rozdział, w którym powinno się znaleźć potwierdzenie lub też obalenie założonych hipotez. Wszystkie tezy powinny być poparte odpowiednimi argumentami. Muszą pojawić się odpowiedzi na zadane wcześniej pytania badawcze. Zamieścić tu można wszystkie wnioski wynikające z pracy). Kolejnymi rozdziałami powinny być: zakończenie, bibliografia oraz spis tabel i wykresów (jeśli takie mamy w naszej pracy). Więcej informacji na temat pisania pracy dyplomowej na stronie forstudent.republika.pl Licencjonowane artykuły dostarcza...

Kiedy stawiać kropkę przy skrócie dr?

Autor: Alicja Kaszyńska Po skrótach dr, mgr, mjr nie stawiamy kropki – to zdanie możemy wyrecytować nawet w nocy. Tyle że… to prawda tylko częściowa. A upowszechnienie tej reguły sprawia, że na tytułowej stronie prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) zdarza się błąd ortograficzny, właśnie… brak kropki. Nawet jeśli ktoś nie bardzo pamięta wszystkie reguły tworzenia skrótów w języku polskim, to większości z nas utrwaliło się, że po skrócie dr nie stawiamy kropki (podobnie jak po innych skrótach kończących się na tę samą literę, na którą kończy się wyraz, czyli na przykład: mgr – magister, nr – numer, mjr – major, wg – według). Być może właśnie z tego wywodzi się częsty problem piszących pracę. Na stronie tytułowej mieści się bowiem między innymi następująca informacja: Praca magisterska (licencjacka, dyplomowa) napisana pod kierunkiem… I tu następują tytuły naukowe oraz imię i nazwisko promotora. Sprawy kropki w tym miejscu nie można potraktować jednym zdaniem – skrót ma być z kropką bądź bez… i kropka! To wszystko zależy! Od czego? A od tego, czy promotor jest mężczyzną czy kobietą. Jeśli promotor jest mężczyzną, to cała informacja wyglądałaby na przykład tak: Praca magisterska (licencjacka, dyplomowa) napisana pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego Marka Iksińskiego A więc ze skrótami: Praca magisterska (licencjacka, dyplomowa) napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Iksińskiego Skrót dr. w tym przypadku trzeba napisać z kropką, ponieważ nie skracamy wyrazu doktor, a wyraz doktora, który nie kończy się na r. Uwaga! Warto wiedzieć, że skrót dr. (z kropką) możemy zastąpić skrótem z końcówką przypadka, a więc w przypadku wyrazu doktora możemy użyć zapisu dra (pełna odmiana skrótu – na końcu artykułu). Jeśli promotor jest kobietą, całość notki otrzymałaby brzmienie: Praca magisterska (licencjacka, dyplomowa) napisana pod kierunkiem profesor doktor habilitowanej Ewy Igrekowskiej. Korzystając ze skrótów, napiszemy więc: Praca magisterska (licencjacka, dyplomowa) napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Igrekowskiej Skrót dr napiszemy bez kropki, ponieważ skracamy wyraz doktor, którego ostatnią literą jest r, czyli ostatnia litera skrótu. Podobnie powinniśmy potraktować magistra, pułkownika, majora i numer. Tabela z zapisem form odmiany skrótu rzeczownika doktor (do wyboru). Źródła: 1.Słownik ortograficzny PWN 2. A. Czarnecka, J. Podracki, skróty i skrótowce, Warszawa 1995 Alicja Kaszyńska – zawodowy redaktor z wieloletnim doświadczeniem, autorka poradnika „Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową?” (wejdź i pobierz darmowy fragment e-booka) oraz strony internetowej jaknapisac.pl z praktycznymi rozwiązaniami problemów, które napotykają...

Jak wybrać temat i promotora pracy dyplomowej, licencjackiej, magisterskiej?...

Autor: Alicja Kaszyńska Przy wyborze tematu i promotora studenci bardzo często robią błąd. Wybierają temat, bez chociażby pobieżnej próby oceny dostępności materiałów, oraz promotora, który jest wyluzowany i sympatyczny. Często kończy się to trudnościami w pisaniu pracy i niepewnym efektem końcowym. Do 1 października zostało już niewiele czasu. Studenci ostatnich lat wszelkiego typu studiów staną przed koniecznością napisania pracy dyplomowej, licencjackiej, magisterskiej. To, czy uda się ją napisać dobrze i terminowo często zależy od pierwszych decyzji, które każdy przyszły dyplomant musi podjąć, a więc od wyboru tematu i promotora pracy. Pierwsza zasadnicza sprawa, to mieć świadomość celów pracy. Musisz powiedzieć sobie prawdę w oczy. Czy jesteś typem naukowca i chcesz swoją pracą „wnieść trwały wkład w rozwój społeczny (polityczny, gospodarczy – niepotrzebne skreślić)”, czy też po prostu chcesz najmniejszym nakładem sił i środków napisać niezłą pracę, pozytywnie ocenioną, dzięki której otrzymasz dyplom. Jeśli należysz do tej pierwszej grupy, to już wszystko wiesz. Potrafisz określić temat, który cię fascynuje, oraz wiesz, który promotor najlepiej poprowadzi cię od sukcesu. Jeśli umieściłeś się w grupie studentów, którzy dzięki napisaniu pracy chcą zwyczajnie skończyć studia, postaraj się o temat i promotora, z którymi będziesz miał najmniej kłopotu. Wybór tematu Dla większości studentów szeroko rozumianej humanistyki najprostsze są wszelkiego typu prace badawcze. Wystarczy znaleźć odpowiednią grupę badawczą (mogą to być uczniowie, studenci, pracownicy określonej branży, czytelnicy, odbiorcy programów tv…), ułożyć ankietę, następnie statystycznie je opracować i wyciągnąć wnioski. Polecam tego typu prace. Nie ma problemu z obudową teoretyczną, opis metod badawczych znajdziemy w bardzo wielu publikacjach znanych od lat autorów. Uważaj na tematy, które są analizą działalności firm lub samorządów. Upewnij się, że nie będziesz miał kłopotu z uzyskaniem potrzebnych danych. Zwłaszcza firmy niechętnie udzielają informacji na swój temat. Bez względu na to, jaki temat wybierzesz, zanim się zdecydujesz, sprawdź, czy w dostępnych ci zbiorach bibliotecznych (sam internet nie wystarczy), znajdziesz odpowiednią liczbę publikacji, na których będziesz mógł się oprzeć. Jeśli nie, zrezygnuj. Wypożyczenia międzybibllioteczne są możliwe, ale ściągnięcie książki może długo trwać, a prawie na pewno nie będziesz mógł jej wypożyczyć do domu. Wybór promotora Najlepiej popytać kolegów z wcześniejszych roczników, czyli wziąć udział w zwyczajnej giełdzie. Dowiedz się, czy ewentualny promotor zjawiał się na seminariach i dyżurach (Spróbuj zdobyć informację, czy nie prowadzi lub nie będzie prowadził jakichś prac badawczych w terenie lub czy nie wybiera się na stypendium zagraniczne – trudno...