Rozdziały pracy dyplomowej

Autor: pablos87

Kiedy mamy już wybrany temat, możemy zabrać się do pisania naszej pracy licencjackiej czy magisterskiej. Zaczynamy rzecz jasna od strony tytułowej, następnie umieszczamy spis treści i wstęp. Później należy skupić się na kolejnych rozdziałach naszego dzieła.

Każdy rozdział należy rozpoczynać od nowej strony. W naszej pracy powinniśmy umieścić kolejno rozdziały, które będą zawierały:

1. Teorię (przedstawiamy tu teoretyczne zagadnienia, terminy związane z tematem pracy, rozdział tworzy się na bazie zebranej literatury. Uwaga! Nie przepisujemy tekstów z zebranej literatury, tylko tworzymy opis zagadnień na jej podstawie, po czym należy odwołać się do źródłowych przypisów wskazujących autora oraz tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania, stronę. W przypadku korzystania z artykułów zamieszczonych w czasopismach, należy podać nazwisko autora artykułu, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, numer, wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz stronę. W wypadku korzystania z internetu, podać należy dokładny adres strony oraz datę wejścia na daną stronę).

2. Metodologię.

3. Analizę badań (ten rozdział można zacząć od przedstawiania metryczki badanych za pomocą wykresów, a więc pokazać, jaki był podział respondentów ze względu na wiek, płeć, wykształcenie itp. Następnie przedstawiamy odpowiedzi na pytania udzielone nam przez badanych w ankiecie czy wywiadzie. Odpowiedzi te prezentujemy w postaci wykresów. Przed każdym wykresem musi znajdować sie jedno- lub dwu-zdaniowe wprowadzenie do wykresu np. “Dla rozwiązania problemu badawczego istotna jest analiza stosunków panujących między pracownikami. Prezentuje to wykres 15”. Po tym umieszczamy nazwę wykresu np. “Wykres 15. Stosunki między pracownikami”. Następnie wstawiamy wykres wraz z opisem danych zawartych w nim. Pod wykresem należy określić źródło, z którego wykres pochodzi, np. “źródło: badania własne”. Następnie należy w kilku zdaniach opisać, co wykres prezentował i dokonać analizy wykresu).

4. Podsumowanie wyników badań (to rozdział, w którym powinno się znaleźć potwierdzenie lub też obalenie założonych hipotez. Wszystkie tezy powinny być poparte odpowiednimi argumentami. Muszą pojawić się odpowiedzi na zadane wcześniej pytania badawcze. Zamieścić tu można wszystkie wnioski wynikające z pracy).

Kolejnymi rozdziałami powinny być: zakończenie, bibliografia oraz spis tabel i wykresów (jeśli takie mamy w naszej pracy).


Więcej informacji na temat pisania pracy dyplomowej na stronie forstudent.republika.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.